Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (Δ.Υ.Α.) με τη συμπλήρωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε υποψηφίου από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει έχοντας ως γνώμονα:
 1. την επιλογή αυτών, οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες προώθησής τους στην απασχόληση.
 2. τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τον κάθε ωφελούμενο, ώστε α) να σκιαγραφηθεί το προφίλ τους και να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του καθενός ξεχωριστά, αλλά και της ομάδας, και β) να προγραμματιστούν καλύτερα οι μέθοδοι προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εφαρμογής εξατομικευμένης προσέγγισης διδασκαλία.
 3. την τήρηση των όρων της πρόσκλησης
 4. τον ενδεχόμενο επαναπροσανατολισμό κάποιων ωφελούμενων με συνέπεια να διευκολυνθεί η εργασιακή τους ένταξη
 5. Μετά την έγκριση των Σχεδίων Δράσης, η ΑΣ θα προβεί σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ, Γραφεία Εργασίας κλπ.)  και το ευρύ κοινό.

Στη συνέχεια εξειδικευμένοι επαγγελματικοί σύμβουλοι μέσω προσωπικών συνεντεύξεων θα αναζητήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τους των ενδιαφερόμενων:

 • για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη,
 • σχετικά με την κατάρτιση τους, σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών και την επαγγελματική τους εμπειρία,
 • τις δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξει, ώστε να οδηγηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
Μεθοδολογία Υποδοχής

Η πρώτη προσέγγιση – επαφή των δυνητικών ωφελουμένων θα γίνει με Συμβούλους Επιλογής μέσω τηλεφώνου, e-mail, κοινωνικών δικτύων και συνέντευξη του ενδιαφερόμενου. Ο Σύμβουλος Επιλογής θα καταγράφει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και κάποιες βασικές πληροφορίες και θα προγραμματίζει την ατομική συνέντευξη. Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες που δε μπορούν να απαντηθούν εκείνη τη στιγμή, ο σύμβουλος θα επικοινωνεί εκ νέου με τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επιλογής ο Σύμβουλος Επιλογής θα συλλέξει και θα αναλύσει προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων με σκοπό να διαγνώσει εάν το κύριο αίτημα του εν δυνάμει ωφελούμενου είναι πραγματικά ή απασχόληση ή κάτι άλλο. Θα διερευνηθούν συγκεκριμένα  ικανότητες – δεξιότητες – κλίσεις των αιτούντων, με τη βοήθεια ειδικών τεστ δεξιοτήτων, τα οποία θα συμπληρώνονται από τους ενδιαφερομένους. Η συνέντευξη εκτιμάται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά και πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Σύμβουλο Επιλογής ο οποίος και εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των συζητήσεων. Το αντικείμενο της ατομικής συνέντευξης επιλογής είναι:

 • Η αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΣ
 • Γνωριμία με τον ενδιαφερόμενο
 • Συγκέντρωση πληροφοριών για τον ενδιαφερόμενο προσεγγίζοντας ταυτόχρονα τα ισχυρά/ αδύναμα στοιχεία και παραμέτρους επιτυχίας/ αποτυχίας.
 • Επαλήθευση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών
 • Ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το πλαίσιο συνεργασίας με την ΑΣ
 • Επαλήθευση του ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου καταρτιζομένου για την ένταξη στο σχέδιο.
 • Ακριβής καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψήφιου.
 • Η τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε υποψηφίου.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή Επιλογής καταρτιζομένων για να κάνει την  κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων, είναι τα εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-5)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ1 Τυπικά προσόντα (επίπεδο γραμματικών γνώσεων, βαθμός βασικού τίτλου, συνάφεια σπουδών με το προτεινόμενο αντικείμενο κατάρτισης, Λοιπές γνώσεις/δεξιότητες)

0,15

   
ΕΚ2 Κατηγορία ομάδας στόχου (γυναίκες, νέοι) και άνεργοι

0,25

   
ΕΚ3 Κοινωνικά Κριτήρια (προστατευόμενα μέλη, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα)

0,30

   
ΕΚ4 Συνέντευξη επιλογήςΟυσιαστικά Προσόντα (επικοινωνία, ικανότητα υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, εμφάνιση, συμπεριφορά, επαγγελματικοί στόχοι – ενδιαφέρον παρακολούθησης του προγράμματος, καταλληλότητα για το πρόγραμμα, συνολική παρουσία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης)

0,30

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με τη συνάρτηση:

ΤΒ= Κ1Χ15 + Κ2Χ25 + Κ3Χ30 + Κ4Χ30