Δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο: ΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκουν.

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 3. Τίτλος σπουδών
Απλά Φωτοαντίγραφα
 1. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΟΑΕΕ
 2. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. Βεβαίωση κατοικίας από τον Δήμο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599.)
 4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
 7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει)
 Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας
 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
 3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
 4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει την εργασιακή του εμπειρία.
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Ή ΙΑΤΡΟΥΣ
 • Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακό πτυχίου κ.ά) όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή απόκτησης της ειδικότητας.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνώρισης  τίτλου/ων από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο/ους εξωτερικού.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος έναρξης επιτηδεύματος
 • Πιστοποιητικό Τύπου Α περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής στράτευσης (για τους άνδρες υποψήφιους).
 • Βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όσους δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και έχουν προβεί σε μεταβολή της έδρας από την 02/01/2011 και μετά.
 • Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 2 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν είχατε άλλη επιχείρηση πριν από την έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (να αναγράφεται και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ιατρικής ειδικότητας [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ].
 • Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε ότι ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ].