Πρόγραμμα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΟΓΑΙΑ» υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης», που εντάσσεται στη Δράση 7:  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του προγράμματος είναι η τοποθέτηση των ανέργων στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των Νέων Επιστημόνων. Λαμβάνοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων και την προώθηση και επικοινωνία της Πράξης.
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιστημόνων για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής τους
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας
 • Δικτύωση (φυσική και ηλεκτρονική) μεταξύ ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών, Αναπτυξιακών Συμπράξεων κ.ά.
 • Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης.
 • Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου στα εξής αντικείμενα:

 

 Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης  Διάρκεια   Εκπαιδευτικό Επίδομα 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Πωλήσεις εξ αποστάσεως  125 ώρες θεωρίας & πρακτικής   € 5 μεικτά/ ώρα
 Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων -χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing  125 ώρες θεωρίας & πρακτικής   € 5 μεικτά/ ώρα
 Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου «Περιβάλλον και Συντήρηση Κτιρίων»  125 ώρες θεωρίας & πρακτικής   € 5 μεικτά/ ώρα
Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων & Τροφίμων  125 ώρες θεωρίας & πρακτικής   € 5 μεικτά/ ώρα

Το έργο απευθύνεται σε συνολικά 78 ωφελούμενους, που αναλύονται ως εξής:

-       71 άτομα θα προέρχονται από την ομάδα των Ανέργων:

 • Δέκα (10) άτομα: θα προωθηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα, όπως: νέες θέσεις εργασίας, σύμβαση εργασιακής εμπειρίας, επιταγή επανένταξης.
 • Έξι (6) άτομα: θα υποστηριχθούν για ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων)
 • Πενήντα πέντε (55) άτομα: θα κατευθυνθούν στην ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων) ή θα απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με το Νόμο 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

-       7 άτομα θα προέρχονται από την ομάδα των Νέων Επιστημόνων, που επιδιώκουν την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί:

 • Θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν τουλάχιστον είκοσι (20) θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους (όπως πράσινη οικονομία, νέες τεχνολογίες κ.α.).

 

Το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 1. Τεχνικά επαγγέλματα (Συντήρηση κτιρίων, εργασίες πρασίνου)
 2.  Επαγγέλματα μεταποίησης, εμπορίου και Υπηρεσιών.